Rüyada Ev görmek

Ev ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Altından Ev : Bir kimse evinin altından olduğunu görse o eve yangın isabet eder.
Ayı kendi evinde görmek : Rüyada ayı kendi evinde gören kimsenin, kaybının gelmesine delalet eder.
Babası bina yaparsa : Babası kendisini bir bina içerisinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını yükselttiğini görse, dünya ve din işlerinde babasmm yolunu takip eder ve bu yolda yükselir.
Bina yapmak : Bazıları demişlerdir ki, «bir kimse kendisini bina yapıyor görse, o kimse akrabalarım, dostlarını ve askerleri toplamaya delalet eder.
Rüyayı gören sultan ise devletinin dönmesine, ferah ve sevincinin şümulüne, kuvvetinin fazlalığına, binanın yüksekliği ve sağlamlığı nisbetince, işlerinin yüceliği ve kaderinin ali olmasına delalet eder.
Binayı kaldırmak : Binayı kaldırıp izale ettiğini görmek, yakınlarını, arkadaş ve dostlarını ve askerlerini dağıtmasına servetinin gitmesine delalet eder. Çünkü her failin fiili Allah'ın fiilidir.
Buzağı sırtına almak : Bir kimse rüyada erkek veya dişi bir buzağıyı sırtına alıp kendi evine götürdüğünü görse, o kimseye galebe çalacak bir üzüntüye delalet eder.
Dişi keçinin evine girmesi : Rüyada dişi keçinin evine girdiğini gören bir kadın, bir sene yoksulluk çeker.
Ev bahçesi : Rüyada ev bahçesi, insanın muhafaza edilmesine ve namuskarlığına, mal ve evlattan şüpheyi defetmeye delalet eder.
Ev içinde davar tırnağı olması : Hayvanları görmeksizin evler arasında davar tırnaklarını görmek ve seslerini işitmek, yağmur ve sellerin meydana çıkmasına delalet eder.
Evde ay görmek : Bir kadın rüyada ayın kendi evinde olduğunu ve bazısını alıp bir bez parçasına koyduğunu görse, erkek bir çocuk doğurur ve o çocuğun ölümü ile mahzun olur.
Evde bulut görmek : Bir kimse rüyada evinde bir bulut görse yahut odasında kendi üzerine bir bulut inse, eğer o kimse kafir ise, Müslüman olur.
Mümin ise nimet ve hükme nail olur.
Yahut çocuk istiyorsa hanımı hamile olur.
Ya da karada kervan ve kafilesi, denizde gemisi varsa, onlar gelirler.
Evde lağota çalmak : Evinde lağota çaldığını görse, bu, o kimse için musibettir.
Evden sinirli çıkmak : Rüyada evinden sinirli çıktığını gören kimse, hapsedilir.
Eve cin girmesi : Birisinin evine cinlerden girip bir şeyler yaptığını gören kimsenin evine düşman veya hırsızlar girerek o kimseye bir zarar getirirler.
Eve gelincik girmesi : Evine gelinciğin girdiğini gören kimsenin evine hilekâr birisi girer.(Gelincik, kediden küçük, kızılca bir hayvandır. Evlere girip fareleri yakalar.)
Eve güzel kadın gelmesi : Rüyada evine güzel bir kadının girdiğini gören kimse, sevinç ve ferahlığa erişir.
Eve kazık çakmak : Bir eve kazık çaktığını gören kimse, bir kadına gönül bağlar.
Evi delmek : Bir evi delip içerisine girdiğini gören kimse, arzu ettiği bir kadına kavuşur ve onun hakkında hile yapar.
Evin cami olması : Kendi evinin mescide dönüştüğünü gören kimse, hayırlı amele, ibadet ve şerefe erişir. Müslümanları hakka davette sebat eder ve batıl kişileri ayırır.
Evin genişlemesi : Evinin belirli bir miktarca güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, bu dünyaca halinin genişliğidir.
Eğer bu genişlik, olduğu miktardan fazla olursa, o eve, bir musibet veya gelin gelmesinden dolayı insanların izinsiz girip çıkmaları ve bağırıp çağırmalarına delalet eder.
Evin kapısını kapatmak : Evinin kapısını kapamak istediğini ve kapadığını gören kimse, aciz kaldığı bir durumdan imtina eder.
Evinde göze kaynaması : Durumu belli olan bir kimse rüyada evinin içerisinde bir takım gözelerin kaynadığını görse, o kimseye bir musibet isabet eder ve ev halkı onun için üzülüp ağlarlar.
Evine alim defnedilmesi : Bir kimse kendi evinde, alimlerden veya feylesoflardan birisinin defnedilmiş ve onun için dirilmiş ve kabrinden çıkarılmış görse, o kimse ilim ve hikmete o alim veya o feylesofa varis olur ve onun yerine geçer.
Evine altın taşımak : Evine yükler ile taşıdığı altınlar, evine naklolunacak mala delalet eder.
Evine çardak yapmak : Rüyada evinin üzerine bir çaıdak yaptığını ve hanımı da onu o binayı yapmaktan menettiğini gören kimse, hanımı üzerine bir daha evlenir veya bir cariyeyi yatağına alır. Eğer hanımım, evi üzerine yaptığı çardaktan memnun kaldığını görse, bu durumda o çardak rüya sahibinin dünyalığının artmasına ve yücelmesine delalet eder.
Evine köstebek girmesi : Kendi evi veya başkasının evinde bir köstebeğin olduğunu görse, o yerin hırsızlardan muhafaza edilmesi yahut ev sahibinin, kendisiyle beraber bulunanlardan kaçınması lazımdır. Çünkü köstebek, evin içerisinde bulunan eşyayı yer.
Evini ay ışığı aydınlatması : Bir kimse rüyada gökten ayın evini ışıklandırdığını görse, vezirin hane halkına faydası dokunur.
Evinin üstüne tavşancıl kuşu konması : Eğer rüyada tavşancıl kuşunun evinin üzerine konduğunu veya evinin arasında olduğunu görse, Azrail (A.S.)'a delalet eder.
Insan cildi : Insanın rüyada gördüğü cild ve derisi insanın örtüsü, ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı maldır.
Inşaat ustası : Bir kimse rüyada bir ustayı, ev ve duvarları temelinden söktüğünü ve bazısını bazısına karıştırdığını görse, o yer halkı arasında irki-lecekleri bir durumun vaki olacağına veya onların öleceğine delalet eder.
Meyve tabakları : Kendi evinde bir takım insanlar, yanlarında meyve ile dolu tabaklar görse, o yerde hastalığı uzamış bir hastanın veya bir şehidin bulunmasına delâlet eder.
Su dolu tulum : Evinde su ile dolu bir tulum gören kimsenin hanımının hamile olmasına delalet eder. Çünkü su çocuktur. Tulum ise kadının karnıdır.
Tahıl biti : Hasta olan bir şahıs tahıl bitinin evinde olduğunu veya vücuduna yapışmış olduğunu görse, vefat eder.Bir şahsın kapıda veya sergi ve tahtada yahut sofrada buğday ve arpa biti görmesi, o kimsenin vücudunda meydana gelecek hastalıklara delalet eder.Bazen de «Çoluk çocuk malın bitidir.» Arap atasözüne göre, çoluk çocuğun çok ve malın az olmasına delalet eder.
Tenha misafirhane : Bazan misafirhanedeki tenhalık orda kalan cemaatın haline delalet eder. Bundan dolayi yalnızlık, açlığa, tutumluluğa, kırk gün halvette kalmaya ve va'dın yerine gelmesine delalet eder.
Uçurtma Düşmesi : Rüyada evinin üzerine uçurtma düştüğünü görse, o kimsenin evine sihir yapılır.
Yaş çamurla sıvamak : Yaş bir çamurla evini sıvadığım gören kimse, salih bir adamdır.

Pratik yeni tabir sistemi: Alim alim defnetmek Allah dostunu defnetmek Altın altın taşımak Altın ve altın lira Altınlar Apartman arpa biti at sesi Ay Ay ışığı Aydınlık Baba Bahçe bahçeli ev bayan Bez Bez parçası Bina bir çuval altın Birşeyler yapmak bit bitin sofraya konması bitin tahtaya çıkması boş ev boş oda Boş otel buğday biti Bulut Bulut inmesi Bulut tutmak Buzağı Çalışmak Cami Çamur Çardak Çatı çatıya çardak yapmak çatıya kuş konması Cild Çimanto Cin Cinler Daire davar sesi Davar tırnağı Defnedilmek Deri dişi buzağı Dişi keçi doğal su dolu tulum duvar Düşmek Ev Ev bahçesi ev delmek ev kapısı Ev yapmak Evde ay evde bit olması evde gelincik görmek evde müzik çalmak evden çıkmak Eve girmek Eve köstebek girmesi evi temelinden sökmek Evi yıkmak evin kapısını kapatmak evinde kaplıca olması Evinden su çıkması evine çardak yapmak evine keçi girmesi evine kuş konması filozof Gelincik Geniş bina Geniş ev Genişlemek Güzel bina Güzel ev Güzel hatun Güzel Kadın Güzel kız Gök Gökdelen gökyüzü Göze Hadım Harç Hatun hayvan sesi hayvan taşımak hayvan tırnağı Imar Imar etmek Insan cildi Insan derisi Inşaat Inşaatcı Inşaatta çalışmak işitmek Işık Kadın Kapamak kapı kapamak kaynak suyu Kazık keçi sesi Kendi evi Koymak koyun sesi Kumaş Kumaş parçası Kuş Kızmak Köstebek Köşk Lagota Mescid Meyve meyve ikram etmek meyve tabağı Misafirhane müzik aletleri Oda Saklamak sandık dolusu altın Sikkeli altın Sinirlenmek sinirli çıkmak Sofra su kaynaması Su tulumu sırt Sıvacı Sıvacılık sıvamak tabaklar Tahta Tahıl Tahıl biti Tamir etmek Tavşancıl kuşu Tekke tenha tenha mekan tuluma su doldurmak Tırnak Uçurtma usta Villa Yaban keçisinin dişisi Yalı Yarmak yaş çamur Yerleştirmek Yüksek bina şifalı su